Free shipping from €75

General Terms

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachten, bestellingen en facturen, zowel in de fysieke winkel als online op www.quartierbebe.be of quartierbebe.geboortelijst.be alsook op alle bestellingen en opdrachten die worden geplaatst na het ontvangen van een prijsofferte.

Quartier Bébé BV verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. Quartier Bébé BV garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op haar webshop aangeboden goederen. Quartier Bébé BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en/of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Klant of voor derden zou voortvloeien.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Klant akkoord te gaan met deze voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de Klant.

 

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Quartier Bébé BV

Maatschappelijke zetel: Antoine Dansaertstraat 126, 1000 Brussel

BTW: BE 0759.402.013

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van Quartier Bébé BV zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden haar als dusdanig niet. Behoudens andersluidend dwingend recht, verbindt elke door de Klant gedane bestelling of order de Klant, doch Quartier Bébé BV slechts na schriftelijke bevestiging of aanvaarding ervan.

Indien de orderbevestiging van Quartier Bébé BV enige wijziging of toevoeging bevat of hoe dan ook van de oorspronkelijke order verschilt, wordt de overeenkomst als gesloten beschouwd, tenzij de Klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging verklaart er niet akkoord mee te gaan.

Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Quartier Bébé BV.

 

PRIJZEN

Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief 21% btw. Al onze prijzen zijn exclusief taksen, verpakkings-, transport- en verzekeringskosten, die integraal ten laste van de Klant zijn.

 

 

 

BETALING

Voor betaling in de winkel kan gekozen worden uit de volgende betaalmogelijkheden: Bancontact, kredietkaart, payconic of cash. De webshop biedt volgende betaalmogelijkheden aan: Bancontact, kredietkaart, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, Bankoverschrijving, iDEAL (enkel voor Nederlandse klanten) en Paypal.

De betaling van de prijs dient te geschieden op het ogenblik van de bestelling, en dus voorafgaand aan de levering, via de voormelde betaalmogelijkheden. Indien de Klant kiest voor betaling via bankoverschrijving, is het door de Klant verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van drie (3) werkdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt pas verzonden wanneer  Quartier Bébé BV de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening. Indien de Klant in gebreke blijft binnen voormelde termijn van drie (3) werkdagen de betaling te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Eventueel betaalde bedragen worden op korte termijn teruggestort door Quartier Bébé BV aan de Klant.

Quartier Bébé BV heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de Klant of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.

Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Klant, blijven de aan de Klant geleverde goederen eigendom van Quartier Bébé BV.

 

CONTROLE, KLACHTEN EN GARANTIE

De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit ervan overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen te aanvaarden bevestigt de Klant dat de levering volledig is, conform de orderbevestiging, en worden alle zichtbare gebreken gedekt.

Klachten in verband met de hoeveelheid en/of niet-overeenstemming dienen onverwijld bij levering (in geval van zichtbare gebreken), dan wel uiterlijk binnen de 7 dagen (in geval van verborgen gebreken) aan Quartier Bébé BV te worden gemeld per aangetekende zending en met vermelding van relevante gegevens (o.a. bestel- en factuurnummer), bij gebreke waaraan Quartier Bébé BV elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

Behoudens andersluidend dwingend recht of een andersluidende regeling, dienen klachten in ieder geval binnen de 2 maanden na datum van de levering te worden meegedeeld.

Behoudens andersluidend dwingend recht, bestaat de waarborg van Quartier Bébé BV er enkel in dat goederen die als niet-conform worden erkend, naar keuze van Quartier Bébé BV kosteloos worden vervangen door identieke of minstens gelijkwaardige goederen dan wel worden hersteld. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De verleende waarborg vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van goederen door de Klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerde persoon.

 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Indien Quartier Bébé BV (met inbegrip van haar werknemers) aansprakelijk zou zijn t.a.v. de Klant uit welke hoofde ook, is Quartier Bébé BV slechts aansprakelijk voor de (materiële en fysieke) schade veroorzaakt (i) door de ondeugdelijkheid van de door haar geleverde goederen of (ii) naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar zware of opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Quartier Bébé BV niet aansprakelijk.

Ingeval Quartier Bébé BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Quartier Bébé BV beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Quartier Bébé BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade (met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet, verkoop of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van goederen en schade aan derden).

De Klant vrijwaart Quartier Bébé BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan Quartier Bébé BV toerekenbaar is.

In geval van overmacht zal Quartier Bébé BV niet aansprakelijk zijn tegenover de Klant en zal Quartier Bébé BV geen schadevergoeding verschuldigd zijn. De contractuele verplichtingen van Quartier Bébé BV worden opgeschort tot het geval van overmacht ophoudt te bestaan. Indien het geval van overmacht gedurende 14 dagen of meer voortduurt, zijn Quartier Bébé BV en de Klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Quartier Bébé BV zou hinderen en waarop de onderneming geen controle heeft. Hieronder vallen productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 

LEVERING

Behoudens andersluidend dwingend recht of uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, wordt de datum van levering enkel als inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend en kan vertraging in de levering geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 

VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING

Quartier Bébé BV kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en zo veilig mogelijk te verpakken. De Klant is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/ of beschadigd zijn, dient de Klant dit te melden aan de vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in ontvangstneming.

Elk pakket kan online worden opgevolgd aan de hand van een unieke barcode. In geval van problemen met de ontvangst van het verstuurde pakket, kan de Klant zich wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.

 

WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen blijven volle eigendom van Quartier Bébé BV tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten en schadevergoeding.

 

AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Quartier Bébé BV niet. Quartier Bébé BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Quartier Bébé BV is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via [email protected].

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Quartier Bébé BV. Quartier Bébé BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

VERZAKINGSRECHT EN RETOURNEREN

De Klant heeft het recht aan Quartier Bébé BV mee te delen (per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan [email protected]) dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De Klant dient het product binnen de 14 kalenderdagen in perfecte en weder-verkoopbare staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug te zenden aan het hierna volgende adres:

 

Quartier Bébé BV,  Antoine Dansaertstraat 126,  1000 Brussel

 

Goederen die werden gedragen, gewassen, beschadigd of hersteld, of goederen met een (rook)lucht kunnen niet worden teruggenomen. Omwille van hygiënische redenen kunnen fopspenen, lingerie en  kolfapparaten nooit worden teruggenomen. Niet-voorraad artikelss die specifiek voor de klant besteld werden envenals waardebonnen worden nooit teruggenomen.

Quartier Bébé BV verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen het door de Klant betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de Klant bezorgd. Quartier Bébé BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Quartier Bébé BV over te maken.

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal Quartier Bébé BV niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Klant. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij Quartier Bébé BV of op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op diens kosten terugbezorgd worden aan de Klant.

Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Klant.

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor indien wij vermoeden dat het product reeds in gebruik werd genomen, werd beschadigd door de Klant of indien de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

 

GEBOORTELIJSTEN

De prijs van artikelen op een geboortelijst is gelijk aan deze van op het moment dat de geboortelijst werd aangemaakt. Prijswijzigingen die nadien in de winkel of de webshop worden doorgevoerd, kunnen niet toegepast worden op de bestaande items van een geboortelijst. Op geboortelijsten geldt er een aankoopverplichting voor de seizoensgebonden artikelen (zoals kledij), niet-stockartikelen die worden besteld op vraag van de Klant of artikelen die op bestelling worden geproduceerd door de fabrikant. Na afsluiting van een complete geboortelijst wordt er een waardebon toegekend ter waarde van 10% van het totaal aangekochte bedrag op de geboortelijst met uitsluiting van aangekochte cadeaubonnen, afgeprijsde artikelen en geretourneerde artikelen. Het afsluiten van de geboortelijst gebeurt op vraag van de ouders of ten laatste 3 maanden na de geboorte van de baby(‘s).

 

EIGENDOMSRECHT BEELDMATERIAAL

Geen enkele gegevens of foto’s van onze website mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 

PRIVACY

Wanneer u een bestelling plaatst op onze webshop, hebben we uw gegevens nodig. Door deze gegevens in te vullen op de website, geeft u ons de toestemming om deze te gebruiken. Wij hebben deze gegevens nodig om uw bestelling af te handelen, voor de levering, de facturatie, voor marketing en reclamedoeleinden. We houden uw gegevens absoluut privé en slaan ze op in onze beveiligde, niet-publieke database. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kan als Klant ten alle tijde uw gegevens opvragen of aanpassen. Hiermee respecteert Quartier Bébé BV de Belgische wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met Quartier Bébé BV worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Brussel hebben exclusieve bevoegdheid.


Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »